ഡിവൈഎഫ്‌ഐ കുന്നരു (പയ്യന്നൂർ) മേഖല മുൻസെക്രട്ടറിയും സജീവ സി.പി.ഐ(എം) പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന സഖാവിനെ  ആർ.എസ്.എസുകാർ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി (2016 ജൂലൈ 11)