1964- സെക്രട്ടറി- എ വി കുഞ്ഞമ്പു
1967 ഡിസംബർ 8,9,10- പെരളശേരി (ജില്ലാ പ്ലീനം)  സെക്രട്ടറി- എം വി രാഘവൻ
1971 നവംബർ 12,13,14- കണ്ണൂർ സെക്രട്ടറി- എം വി രാഘവൻ
1977 നവംബർ 3,4,5- തലശേരി സെക്രട്ടറി- പാട്യം ഗോപാലൻ
1981 ഒക്‌ടോബർ 30,31,നവംബർ 1- പാനൂർ സെക്രട്ടറി- ചടയൻ ഗോവിന്ദൻ
1985 ഒക്‌ടോബർ 11,12,13- പയ്യന്നൂർ സെക്രട്ടറി- ചടയൻ ഗോവിന്ദൻ
1988 ഒക്‌ടോബർ 14,15,16- കണ്ണൂർ സെക്രട്ടറി- പിണറായി വിജയൻ
1991 നവംബർ 23,24,25- തലശേരി സെക്രട്ടറി- കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ
1995 ജനുവരി 10,11,12- തളിപ്പറമ്പ് സെക്രട്ടറി- കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ
1998 നവംബർ 17,18,19- കണ്ണൂർ സെക്രട്ടറി- ഇ പി ജയരാജൻ
2001 ഡിസംബർ 28,29,30- ഇരിട്ടി സെക്രട്ടറി- ഇ പി ജയരാജൻ
2005 ജനുവരി 17,18,19- തലശേരി സെക്രട്ടറി- എം വി ഗോവിന്ദൻ
2008 ജനുവരി 19,29,21- കണ്ണൂർ സെക്രട്ടറി- പി ശശി
2012 ജനുവരി 12,13,14- പയ്യന്നൂർ സെക്രട്ടറി- പി ജയരാജൻ
2015 ജനുവരി 29,30,31- കൂത്തുപറമ്പ് സെക്രട്ടറി- പി ജയരാജൻ