2009 മാര്‍ച്ച് 12ന് - ആര്‍.എസ്‌.എസുകാര്‍ കൊലപ്പെടുത്തി.