ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്‌ രക്തസാക്ഷി - 2009 മാര്‍ച്ച് 27ന് ആര്‍.എസ്‌.എസുകാര്‍ കൊലപ്പെടുത്തി.