പഴശ്ശി രക്തസാക്ഷി - 2008  ഡിസംബര്‍ 17ന് എന്‍.ഡി.എഫുകാര്‍ കൊലപ്പെടുത്തി.