കാക്കയങ്ങാട്‌ രക്തസാക്ഷി - 2008 ആഗസ്ത്  24ന് എന്‍.ഡി.എഫുകാര്‍ കൊലപ്പെടുത്തി.