ന്യൂമാഹി രക്തസാക്ഷി - 2008 ജൂലൈ 23ന്  എന്‍.ഡി.എഫുകാര്‍ കൊലപ്പെടുത്തി.