തലശ്ശേരി രക്തസാക്ഷി - 2008 മാര്‍ച്ച് 5ന് ആര്‍.എസ്‌.എസുകാര്‍ കൊലപ്പെടുത്തി.