സ. തളിയന്‍ രാമന്‍ നമ്പ്യാര്‍

സ. എ.കെ കുഞ്ഞിരാമന്‍ നമ്പ്യാര്‍

സ. മൈലപ്രവന്‍ നാരായണന്‍ നമ്പ്യാര്‍

സ. കോരന്‍ ഗുരുക്കള്‍

സ. ഞണ്ടാടി കുഞ്ഞമ്പു

സ. യു.വി നാരായണ മാരാര്‍

സ. വി.സി കുഞ്ഞിരാമന്‍

സ. നടുവളപ്പില്‍ കോരന്‍

സ. ആണ്ടലോടന്‍ കുഞ്ഞപ്പ

സ. പിലാട്ട്യാരന്‍ ഗോപാലന്‍ നമ്പ്യാര്‍

സ. കുന്നുമ്മല്‍ രാമന്‍

സ. എന്‍. പത്മനാഭന്‍

സ. ആസാദ്‌ ഗോപാലന്‍ നായര്‍