സ. അമ്പാടി ആചാരി

സ. കൊയിലോടന്‍ നാരായണന്‍ നമ്പ്യാര്‍

സ. പുല്ലാഞ്ഞിയോടന്‍ നാരായണന്‍ നമ്പ്യാര്‍

സ. പുല്ലാഞ്ഞിയോടന്‍ ഗോവിന്ദന്‍ നമ്പ്യാര്‍

സ. നക്കായി കണ്ണന്‍

സ. പുല്ലാഞ്ഞിയോടന്‍ കുഞ്ഞപ്പ നമ്പ്യാര്‍