സ. പി. നാരായണന്‍ നമ്പ്യാര്‍ പാവനൂര്‍ മൊട്ടയിലാണ്‌ ജനിച്ചത്‌. പിതാവ്‌ തട്ടാന്‍ കണ്ടികുഞ്ഞപ്പ മാതാവ്‌ പള്ളിപ്രവര്‍ ചെറിയ. 1946 സപ്‌തംബര്‍ മൂന്നാംവാരത്തിലൊരു ദിവസം, സഖാവ്‌ ബോര്‍ഡ്‌ യോഗത്തിനു പോയതായിരുന്നു. പിന്നെ കണ്ടത്‌ ജീവനോടെയായിരുന്നില്ല. രണ്ട്‌ ദിവസം കഴിഞ്ഞ്‌ ബ്ലാത്തൂരിലെ ഒരു കിണറ്റിലാണ്‌ കൊലചെയ്യപ്പെട്ട നിലയില്‍ സഖാവിന്റെ ജഡം കണ്ടുകിട്ടിയത്‌.