മാഹി രക്തസാക്ഷി - 2009 ജനുവരി 17ന് ആര്‍.എസ്‌.എസ്‌-ബി.ജെ.പി സംഘം കൊലപ്പെടുത്തി.